-7.21٪

-5.04٪
-5.32٪
ادگار برس | کوین تلگراف
$
* 28188 دلار
* 1513 دلار
* 266 دلار
* 33 دلار
* 0.36 دلار
* 155 دلار
* 161.3 دلار

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .