* مردم

o 100 تا 2022
o 100 تا 2021
o 100 تا 2020
یا نظر
یا Expert Take
o مصاحبه
یا حلقه نوآوری
یا ارتباطات
* رمزنگاری
o توضیح داد
o نحوه رمزگذاری

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .